Privacyverklaring

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Airoc geleverde producten en diensten.

Airoc, gevestigd te Jan Ligthartstraat 1; 1817 MR Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt Airoc?

Airoc verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Airoc van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Airoc worden verwerkt betreffen:

 • Voorletters, voornaam en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Bedrijfsnaam

 • Functie

 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

 • Telefoonnummer (mobiel of vast)

 • E-mailadres

 • Bankgegevens

 • Handtekening

 • Mogelijk een locatie, klas, groep, segment

 • Resultaten n.a.v. vragen uit de apps

Verwerkt Airoc ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Airoc verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom heeft Airoc persoonsgegevens nodig?

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Airoc. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Airoc. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

 • Neemt u één van onze apps af of andere producten op basis van een overeenkomst met Airoc dan gebruiken we uw gegevens ook voor de volgende doeleinden:

 • Het juist laten functioneren van onze producten.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.​

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Airoc gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Airoc zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaart Airoc gegevens?

Airoc zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen / verwerking van gegevens aan derden

Airoc verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen van websitebezoek (openbare gedeelte)

Airoc gebruikt analytische, technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Airoc gebruikt geen Google Analytics voor haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar hallo@airoc.nl.

Beveiliging

Airoc hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Airoc heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Airoc toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Airoc gebruik maakt van de diensten van derden, zal Airoc in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Airoc u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via hallo@airoc.nl.

Vragen?

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy- en cookieverklaring kunt u contact met ons opnemen via hallo@airoc.nl.

Deze privacy- en cookieverklaring is opgesteld op 28-7-2018.